Odlehčovací služba

– stránky jsou v procesu aktualizace

 

Rada města Nového Města na Moravě na své 11. schůzi dne 20. 7. 2015 vydala souhlas ( č.j. 9/11/RM/2015 NSS) se zřízením odlehčovací  služby poskytované podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s podmínkou, že bude tato služba nejprve zaregistrována a zařazena do Střednědobého plánu Kraje Vysočina.

Poskytování této služby na území města je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb Nového Města na Moravě.

Odlehčovací služba poskytovaná podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byla organizaci Novoměstské sociální služby zaregistrována Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 5. 8. 2015 č. j. KUJI 54334/2015, spisová značka OSV 252/2015 – Registrace pobytové formy odlehčovací služby.

Poskytovatel je oprávněn nově registrovanou službu poskytovat od 1. 1. 2016.

Žádosti o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, kterou schvalovalo na svém zasedání Zastupitelstvo Kraje Vysočina pod č. j. ZK-05-2015-112 př. 1. bylo vyhověno a služba byla k 1. 1. 2016 zařazena do sítě poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina.

P1010065

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

JE POSKYTOVÁNA V SOULADU S § 44 ZÁKONA 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A VYHLÁŠKOU MPSV ČR 505/2006 Sb., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

POSLÁNÍ

V domě s pečovatelskou službou nabízíme odlehčovací službu pobytovou formou. Jedná se o poskytnutí pomoci na přechodnou dobu na základě individuálních potřeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují na přechodnou dobu péči, podporu a pomoc druhé osoby. Nabízíme tím čas na odpočinek a načerpání nové síly pro osoby, které jinak o ně doma pečují. Nabízíme ubytování, stravování, poskytování sociální a zdravotní služby, nabízíme také zprostředkování duchovní péče. Podporujeme spolupráci s rodinou a zapojení do veřejného života.

Služba je poskytována nepřetržitě.

CÍL POSKYTOVATELE

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Cílem sociální služby je poskytnutí odlehčovací služby na přechodnou dobu. Uživatel se může opět vrátit do svého přirozeného sociálního prostředí.

Cílem je také podpora rodinných vazeb v rodině. Tato služba podpoří rodinné příslušníky a také ty, kteří se na péči podílejí a současně pracují.

Cílem této služby je také podpora a pomoc v zachování soběstačnosti člověka po co nejdelší čas.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání, cíl a zásady poskytovaných služeb směřují k tomu, aby osoby, které se dostanou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo ztrátě soběstačnosti do tíživé sociální situace, zůstaly součástí přirozeného místního společenství a mohly žít běžným způsobem ve svém stávajícím sociálním prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením (od věku 19 let)

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zachování důstojnosti člověka. Zachování soukromí člověka.

Rovnost: služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou základních práv a svobod).

Bezpečnost a odbornost: při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce a služby jsou poskytovány kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se zákonem o sociálních službách a jejich dalším vzděláváním.

Respektování individuality a projevů vůle uživatele: předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče v souladu s očekáváním a cíli uživatele.

Kvalita sociálních služeb – předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb je dodržování standardů kvality sociálních služeb organizace. Nebude docházet k vytváření závislosti na sociální službě.

Vytváření podmínek pro mezigenerační soužití a sociální začleňování: jedná se o programy, které jsou pořádány i pro veřejnost. Snažíme se o integraci klientů odlehčovací služby a obyvatel DPS s obyvateli města, a to včetně dětí. Na programy si mohou dle svého rozhodnutí uživatelé pozvat své rodinné příslušníky a přátele. Uživatelé také mohou navštěvovat společenské akce mimo DPS s využitím služby dovoz autem nebo doprovod pracovníka.

POSTUP PŘI ZAVEDENÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

1. Žádost o poskytnutí odlehčovací služby

O odlehčovací službu může požádat na předepsaném tiskopise Žádost o poskytnutí odlehčovací služby v Novoměstských sociálních službách: zájemce o službu, rodina společně se zájemcem o službu, opatrovník nebo obec s obec s rozšířenou působností.

Žádost o poskytnutí odlehčovací služby si může zájemce vyzvednout:

 • V kanceláři NSS (dům s pečovatelskou službou), Žďárská 68, Nové Město na Moravě.
 • Žádost je možné stáhnout z webových stránek organizace na http://www.nss.nmnm.cz/.
 • Žádost může být zájemci na jeho požádání (možno i telefonické) doručena osobně, určeným pracovníkem NSS nebo zaslána elektronickou poštou.
 • Na Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí Městského úřadu v Novém Městě na Moravě.

Dle potřeby příslušný pracovník NSS žádost s uživatelem sám vyplní a převezme. Žádost je zpracována co nejdříve, nejpozději však do 15 dnů od podání. Klient je pak informován o způsobu jejího vyřízení.

2. Jednání se zájemcem o službu

Zájemce je   navštíven sociálním pracovníkem, vedoucím odlehčovací služby nebo ředitelkou organizace, a to za účelem projednání konkrétních požadavků zájemce, jeho očekávání a společném stanovení osobního cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby. Případně je odkázán na jiné služby v regionu, které by vyhovovaly jeho zdravotnímu stavu, potřebám a očekáváním.

Při osobním jednání se pracovník snaží o budování bezpečné a důvěryhodné atmosféry.

Zaměstnanci provádějící jednání se zájemcem o službu:

 • sepíší žádost o poskytování odlehčovací služby (pokud není sepsána) a projednají její obsah. Pokud byla žádost doručena poštou nebo jinou osobou, než je zájemce o službu, provedou kontrolu všech náležitostí žádosti,
 • seznámí zájemce s posláním, cíli a místem poskytování odlehčovací služby,
 • seznámí zájemce s rozsahem základních a fakultativních činností a úhradou za ně,
 • seznámí zájemce s vnitřními pravidly organizace (podmínky úhrady, podmínky pro poskytování OS, pravidla pro podávání stížností, přijímání darů…)V rámci tohoto jednání je uživateli předán dokument: Informace o odlehčovací službě a Podmínky pro poskytování  odlehčovací služby
 • zmapují kontakty a vztahy zájemce o službu
 • společně se domluví na osobním cíli, který zavedením služby zájemce sleduje, na rozsahu péče, na podmínkách, kdy, kde a jakým způsobem se péče a podpora bude poskytovat a jak bude cíl naplňován
 • seznámí zájemce s procesem individuálního plánování

Pracovník vede rozhovor tak, aby měl budoucí uživatel dostatečný prostor specifikovat svoje požadavky na jednotlivé úkony odlehčovací služby, jejich četnost a čas.

Výsledkem jednání je získání podkladů pro vypracování návrhu Smlouvy a vypracování dokumentu Individuální plán, který klíčový pracovník s uživatelem sestaví do 5 dnů od nástupu na odlehčovací službu a který je v případě potřeby dále aktualizován. Případně zpracuje IP v kratším termínu s ohledem na dobu trvání OS.

Záznam je vypracován na příslušném tiskopise: Záznam z jednání se zájemcem- žadatelem o  odlehčovací službu. Tento tiskopis je zájemcem podepsán a následně je uložen v hlavním spisu uživatele služby. (Zájemce o službu se stává po podepsání smlouvy uživatelem služby).  Kopie záznamu je uložena v pracovním spisu uživatele.

Další jednání s uživatelem se provádí v souvislosti se změnou potřeb uživatele. Toto jednání provede sociální pracovník, nebo ředitelka organizace.

3. Smlouva o poskytování odlehčovací služby

Smlouva je vypracována:

 • na základě požadavků zájemce o službu a údajů v žádosti o jejím poskytování,
 • dle provedeného Jednání se zájemcem (žadatelem) o službu
 • dle konzultace návrhu smlouvy s budoucím uživatelem služby.

Sociální pracovník je povinen nabídnout zájemci o službu možnost zaslání návrhu smlouvy, včetně případných příloh, e-mailem, poštou apod., aby měl možnost seznámit se se smlouvou, případně se mohl poradit s další zainteresovanou osobou. Po konzultaci návrhu smlouvy může být smlouva ponechána zájemci o službu k řádnému prostudování a následně si ředitelka nebo její zástupce dohodnou další termín na podpis této Smlouvy.

Smlouva o poskytování služby je se zájemcem o službu uzavírána vždy písemně, a to v kanceláři NSS nebo u zájemce o službu. Smlouvu podepisuje ředitelka organizace nebo její zástupce. Po uzavření smlouvy se zájemce stává uživatelem služby.

Smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou. Případné změny ve smlouvě (rozšíření, či omezení některých úkonů) jsou prováděny formou písemného dodatku ke smlouvě.

Ředitelka nebo zástupce zodpovídají za to, že je budoucímu uživateli služby obsah smlouvy vysvětlen a rozhovorem si ověří, že mu porozuměl. Dále zodpovídá za to, že je budoucí uživatel (zájemce) řádně informován o výši úhrad za odlehčovací službu- základní a fakultativní služby.

Ředitelka organizace rozhodne, zda podpisu smlouvy bude přítomen další zaměstnanec NSS. Pokud žadatel o službu má zájem, rozhodne sám o tom, kdo bude přítomen u podpisu smlouvy z jeho blízkých.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž jeden originál je předán uživateli, druhý originál je v hlavním spise uživatele, který je uložen v uzamykatelné skříni v kanceláři sociální pracovnice.

Budoucí uživatel musí být informován o tom, že k datu nástupu na odlehčovací službu, poskytované pobytovou formou se pozastavuje účinnost smlouvy uzavřené pro poskytování úkonů pečovatelské služby (terénní) pro pobyt doma, ve svém přirozeném domácím prostředí.

V případě, že si uživatel v průběhu poskytování OS přeje zrušit nebo rozšířit úkony OS, nebo zrušit či prodloužit smlouvu o poskytování OS, požádá o tyto změny písemně ve formuláři Žádost o změnu v poskytování odlehčovací služby.

Smlouva může být ukončena:

 • samotným uživatelem: Uživatel může smlouvu o poskytování služby vypovědět bez udání důvodu, a to písemně nebo sepsáním do protokolu prostřednictvím pracovníka NSS. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 3 pracovní dny, včetně dne doručení výpovědi nebo se mohou obě strany na termínu ukončení smlouvy o poskytování odlehčovací služby dohodnout jinak.
 • uplynutím doby stanovené ve smlouvě
 • ukončením smlouvy ze strany poskytovatele, pokud uživatel porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy

Odmítnutí poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb:

Poskytovatel může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy

POPIS SLUŽBY

Základní poskytované činnosti

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy. Obědy zajišťujeme ze školní jídelny, dietní stravování z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Snídaně a večeře pomůžeme připravit z vlastních zdrojů.
d) Poskytnutí ubytování
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Fakultativní služby

Dovoz autem NSS

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížnost může být podána: ústně, písemně, elektronicky, anonymně nebo v zastoupení.

Při ústním podání stížnosti si osoba, která stížnost přijímá, ověří, zda se jedná o připomínku, podnět, doporučení nebo stížnost a zda obsah správně pochopila. Ověření provádí přímou otázkou, zda se jedná o stížnost, kterou požaduje uživatel řešit či ne. Pokud je klientem oznámení označeno jako připomínka, podnět nebo doporučení, sdělí tuto informaci zaměstnanec ústně svému nadřízenému, případně ji sdělí na nejbližší pracovní poradě.

Ústní podání stížnosti je možné prostřednictvím kteréhokoliv zaměstnance NSS. Zaměstnanec, který tuto stížnost přijímá, si ověří, zda obsah stížnosti správně pochopil. Důvodem k tomu je, aby bylo podání stížnosti pro uživatele co nejsnadnější.Vždy osobu, která stížnost ústně podává, vyzve, že s ní stížnost sepíše, aby nedošlo k jejímu zkreslení. Na písemném sepsání stížnosti však není třeba trvat. Následně je tento zaměstnanec povinen neprodleně o ústní stížnosti informovat ředitelku, případně jí sepsanou stížnost předat.Termín neprodleně znamená ihned, nejpozději do 24 hodin. Neoznámení nebo oznámení s prodlením je považováno za porušení pracovní povinnosti. Ústní stížnost je ředitelkou zaevidována v registru stížností.

Písemná stížnost může být zaslána poštou nebo předána prostřednictvím kteréhokoliv zaměstnance NSS či jiné osoby statutárnímu zástupci NSS. K písemnému podání je možné kromě pošty nebo některého ze zaměstnanců NSS využít schránku, která je umístěna v domě s pečovatelskou službou ve vestibulu vedle dveří do kanceláře sociální pracovnice. Schránku vybírá každé pondělí sociální pracovnice v doprovodu jednoho svědka.

V případě, že stížnost podává rodinný příslušník uživatele služby nebo jemu osoba blízká, je třeba, aby tato stížnost byla vždy podána písemně. Elektronická písemná stížnost je nejdříve evidována v elektronické poště organizace a následně vytištěna a zaevidována v Knize stížností, která je uložena v kanceláři ředitelky NSS.

Pokud se nejedná o anonymní podání, je dotyčnému elektronicky oznámeno ihned po přečtení, že stížnost byla přijata. Pokud je stížnost doručena na elektronickou adresu jiného zaměstnance, než je ředitelka organizace, je tento povinen mu obsah stížnosti přeposlat a to neprodleně a zároveň ho ústně nebo telefonicky o této skutečnosti informuje. Termín neprodleně znamená ihned, nejpozději do 24 hodin. Neoznámení nebo oznámení s prodlením je považováno za porušení pracovní povinnosti. S elektronickým podáním stížnosti se dále postupuje jako s písemnou stížností.

Anonymní písemná i elektronická stížnost bude zaregistrována, přešetřena a její výsledek bude vyvěšen na hlavní nástěnce v DPS ve vstupním vestibulu.

Postup při řešení stížností

Každá stížnost musí být vyřízena neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od jejího přijetí. Ředitelka stížnost přešetří, projedná s dotyčným zaměstnancem nebo zaměstnanci a dále s osobou, která stížnost podala nebo dalšími osobami, kterých se stížnost týká. Snaží se získat maximálně možné dostupné informace k vypracování odpovědi na stížnost. Na základě získaných informací kontaktuje stěžovatele (písemně, telefonicky nebo osobně) a vyzve ho k projednání stížnosti. Ústní stížnost je projednána ústně, bez sepsání protokolu, pokud jeho sepsání žádná ze stran nepožaduje. Vždy se však zaeviduje do Knihy stížností. Respektuje se požadavek anonymity stěžovatele. Písemná stížnost je projednána a o jejím projednání je sepsán protokol, který je předán zúčastněným osobám a založen do evidence stížností. Stěžovatel si může k projednání stížnosti přizvat další osobu, kterou on sám považuje k jednání za vhodnou. Jestliže osoba, která stížnost podala, není s jejím vyřízením spokojená, předá ředitelka NSS k přešetření celou záležitost, včetně dostupných dokumentů, vedoucímu Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí Městského úřadu v Novém Městě na Moravě, který rozhodne, zda stížnost projedná nebo ji předá k projednání radě města.

MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Provozní zázemí pro poskytování odlehčovací služby se nachází v Domě s pečovatelskou službou (DPS), Žďárská 68 Nové Město na Moravě. Vlastníkem budovy je město Nové Město na Moravě. DPS má bytové a nebytové prostory. Přístupy do celého objektu, bytů a do místností pro poskytování odlehčovací služby jsou bezbariérové. Prostory lze rozdělit na bytové a nebytové.

Pokoj určený pro odlehčovací službu
Pokoj je v prvním patře DPS, část budovy A. Pokoj je bezbariérový a vybaven televizí a telefonním přístrojem, lednicí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí.
Pokoj určený k obývání má kuchyňský kout, lůžko, stůl, židli, skříň, křeslo. Vlastní oddělené WC s bezbariérovým přístupem s madly a s prostorem pro osobní hygienu.

Klient dále může využívat následující prostory:

Prostory pro denní pobyt, společenská setkávání a kontakt se spol. prostředím mimo ubytovací pokoj:

 • Aktivizační prostory – Arteateliér
 • Společenská místnost, která slouží jaké jídelna a výdejna jídla, je současně zázemím pro Klub seniorů, – Univerzitu třetího věku, přednášky pro obyvatele DPS i veřejnost apod.
 • Dále může využívat služby poskytované v budově DPS např. holič, kadeřník, manikúra, pedikúra, masáže aj

Nebytové prostory – provozní zázemí pro zaměstnance- poskytovatele odlehčovací služby

 • Zázemí personálu odlehčovací služby v DPS – včetně hygienického zařízení
 • Středisko hygieny
 • Prádelna
 • Kancelář ředitele
 • Kancelář účetní a technického pracovníka
 • Pracoviště pracovníků v sociálních službách pro terén
 • Pracoviště sociálního pracovníka
 • Pracoviště vedoucího odlehčovací služby

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Podmínky pro poskytování odlehčovací služby jsou součástí smlouvy o poskytování sociální služby. Specifikace úkonů odlehčovací služby je obsažena ve vnitroorganizační směrnici: Metodika úkonů odlehčovací služby..