Pečovatelská služba

– stránky jsou v procesu aktualizace

Úvod

NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (DÁLE JEN NSS) JSOU PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM JE MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, OD ROKU 1996.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, A DÁLE DLE VYHLÁŠKY MPSV ČR Č. 505/2006 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. ORGANIZACE JE REGISTROVÁNA NA KRAJSKÉM ÚŘADU KRAJE VYSOČINA.

Najdete nás zde

 

Druh, forma a místo poskytování služby

Druh služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Forma poskytování služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERÉNNÍ

 • v bytech uživatelů v Domě s pečovatelskou službou, jehož jsou NSS provozovatelem
 • v bytech uživatelů na území Nového Města na Moravě a jeho místních částech
 • Provozní doba
     Pracovní dny 6.00 hod. – 22.00 hod.
     Soboty a neděle 6.00 hod. – 22.00 hod.

AMBULANTNÍ je poskytována v Domě s pečovatelskou službou

 • středisko osobní hygienty
 • prádelna
 • pracoviště nepřetržité služby v DPS
 • Provozní doba
     Nepřetržitě
  Místo poskytování služby

 

 

 Služba je poskytována ve vymezeném čase, v domácím prostředí uživatele v místě jeho bydliště, nebo v domácím prostředí, které si sám určí na území Nového Města na Moravě a jeho místních částech Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice.

 

NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ

Základní činnosti pečovatelské služby dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti pečovatelské služby

 • dovoz autem NSS,
 • dohled nad užitím léků v domácnosti uživatele,
 • pomoc a podpora při procházce,
 • přímý a nepřímý dohled.

Fakultativní úkony jsou poskytovány v závislosti na kapacitě organizace a vždy po předchozí domluvě.

Úhrada za služby je stanovena vnitroorganizačním předpisem – Seznam poskytovaných úkonů a jejich úhrada.

 

Cíle, poslání, cílová skupina, zásady

CÍLOVÁ SKUPINA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 • senioři
 • lidé se zdravotním postižením (od věku 19 let)

NSS neposkytují služby:

 • osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služeb, které NSS provozuje. (výpovědní důvody a lhůty stanovuje Smlouva o poskytování PS)
 • osobám, které nespadají do vymezeného okruhu osob v souladu s registrem poskytovatelů
 • v DPS osobám, které by ohrožovaly nebo narušovaly soužití s obyvateli DPS
 • osobám, které z důvodu nadměrného požívání alkoholu či návykových látek mají nepřizpůsobivé chování, při kterém by nebyly splněny podmínky uvedené ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby včetně její přílohy: Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby
 • v DPS osobám, u kterých jejich onemocnění může ohrožovat osobu samotnou či zaměstnance NSS nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnit poslání pečovatelské služby
 • jestliže z důvodu uživatelovy bezpečnosti je třeba vytvořit zvláštní podmínky, které poskytovatel nemůže zajistit. Zvláštními podmínkami se v tomto případě rozumí potřeba omezení uživatele v jeho pohybu (uzavřené oddělení, omezení otvírání oken, balkonových dveří, zamykání uživatele v bytě…)

POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám, které se z důvodu věku nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné osoby.

Služba je poskytována v jejich domácnosti a to na základě individuálních potřeb. Jedná se o komplex služeb, který pomáhá zajistit životní potřeby uživatelů, jako jsou stravování, oblékání, hygiena, zachování základních životních návyků, orientace, mobilita, komunikace a péče o zdraví a osobní aktivity.

Poskytování pečovatelské služby v bytech uživatelů na území města Nové Město na Moravě je zajištěno a tedy nabídnuto tak, aby tito uživatelé mohli setrvat maximální dobu ve svém přirozeném prostředí s úsilím o zachování vlastní soběstačnosti.

Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

CÍL POSKYTOVATELE

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

 • Zůstává ve svém domácím prostředí
 • Má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti, zvyklosti.
 • Udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci.
 • S ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastí vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • zachování důstojnosti člověka,
 • zachování soukromí člověka,
 • rovnost
 • bezpečnost a odbornost
 • respektování individuality a projevů vůle uživatele
 • kvalita sociálních služeb
 • vytváření podmínek pro mezigenerační soužití a sociální začleňování
 • Zaměstnanci NSS poskytují služby v souladu s Etickým kodexem zaměstnanců NSS.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání, cíl a zásady poskytovaných služeb směřují k tomu, aby osoby, které se dostanou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo ztrátě soběstačnosti do tíživé sociální situace, zůstaly součástí přirozeného místního společenství a mohly žít běžným způsobem ve svém stávajícím sociálním prostředí.

 

POSTUP PŘI ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

1. Žádost o zavedení pečovatelské služby

O pečovatelskou službu lze požádat na předepsaném tiskopise Žádost o zavedení pečovatelské služby, který je možné:

 • stáhnout na těchto webových stránkách – zde
 • vyzvednout v kanceláři Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě
 • vyzvednout na Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě
 • žádost může být zájemci na jeho požádání doručena osobně určeným pracovníkem NSS nebo může být zaslána elektronicky, případně poštou

Dle potřeby je žádost se zájemcem o službu vyplněna a převzata.

2. Jednání se zájemcem o službu

 • probíhá v přirozeném prostředí zájemce v místě, které sám určí
 • jednání se zájemcem provádí sociální pracovník NSS
 • termín návštěvy je předem dohodnut
 • společně se dohodnou na osobních cílech, které zavedením služby zájemce sleduje, na rozsahu péče, na podmínkách, kdy, kde a jakým způsobem se péče bude poskytovat
 • pokud si to zájemce přeje, mohou být jednání přítomny i další osoby (rodina, kontaktní osoby,…)

3. Smlouva o poskytování pečovatelské služeb

 

Dokumenty ke stažení

 • žádosti ke stažení (žádost o zavedení PS, žádost o změnu v poskytování PS
 • informace (informace pro zájemce, informace o PS a podmínky pro poskytování PS, Metodika úkonů PS, vzor smlouvy PS)
 • úhradovník PS

 

Dům s pečovatelskou službou

Novoměstské sociální služby provozují Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS)

 • uživatelé bydlí v nájemních bytech 1+KK a 2+KK s centrálním vytápěním
  • byt je vybaven troubovařičem nebo elektrickým sporákem, spížní skříní, šatní skříní a kuchyňskou linkou
  • mají k dispozici samostatný pokoj, bezbariérové prostory
  • využívají úkony pečovatelské služby dle svých individuálních potřeb
  • mají k dispozici společenskou místnost, arteateliér,…
 • v DPS je uživatelům poskytována terénní a ambulantní služba
  • terénní pečovatelská služba – každý den včetně víkendů a svátků od 6:00 do 22:00 hodin
  • ambulantní pečovatelské služba – nepřetržitě (možnost využití služby praní prádla v prádelně DPS, nebo koupele na středisku osobní hygieny, možnost přivolat si v nočních hodinách službu konající personál)
  • domácí zdravotní péče – zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči v potřebném rozsahu a kvalitě ve vlastním sociálním prostředí klientovi, který o sebe již nemůže či neumí pečovat, a to na základě smlouvy s klientem za přímou úhradu v návaznosti na ordinaci praktického nebo odborného lékaře klienta
 • Byty v DPS přiděluje rada města.
 • Žádost o přidělení bytu – zde.

 

Doprovodné činnosti pečovatelské služby

Našim uživatelům nabízíme také možnost zúčastnit se různých programů konaných v prostorách Domu s pečovatelskou službou. Na tyto akce si mohou uživatelé dle svého rozhodnutí pozvat své rodinné příslušníky a přátele.

P1000176

STANDARDY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

1. Informace o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb

Inspekce v organizaci byla zahájena 4.2 2009 a ukončena 6. 2. 2009. Složení týmu Mgr. Jiří Bína, Mgr. Jana Kodetová, Bc. Rostislav Macešek, předmětem kontroly bylo: plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb podle § 88 a 89 zákona 108/ 2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Kvalita sociálních služeb podle § 97 a § 98 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů byla ověřena pomocí standardů kvality sociálních služeb – příloha č. 2 vyhlášky 505/2006 sb., kterou se provádí některá ustanovení.

Výsledek inspekce:
Novoměstské sociální služby splňují standardy kvality sociálních služeb, inspekcí prošly úspěšně.

NSS provozují svoji činnost v souladu se standardy kvality sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006, Sb.

2. Obsah dokumentu

Procedurální standardy

 • Cíle a principy poskytovaných služeb
 • Ochrana práv uživatelů služeb
 • Jednání se zájemcem o služby (Informace pro zájemce o službu)
 • Smlouva o poskytování služeb
 • Individuální plánování průběhu sociálních služeb
 • Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb (Informace pro uživatele služeb)
 • Návaznost poskytované sociální služby na další zdoje

Personální standardy

 • Personální standardy kvality sociálních služeb
 • Profesní rozvoj zaměstnanců

Provozní standardy

 • Místní a časová dostupnost
 • Informovanost o poskytované sociální službě
 • Prostředí a podmínky poskytované sociální služby
 • Nouzové a havarijní situace
 • Zajištění kvality sociální služby

S podrobným zněním přijatých standardů je možné se seznámit přes kontaktní osoby na NSS