Novoměstské sociální služby
 

Postup při zavedení služby

1. Žádost o poskytování pečovatelské služby

O pečovatelskou službu lze požádat na předepsaném tiskopise Žádost o poskytování pečovatelské služby, který je možné:

 • v kanceláři NSS (Dům s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě)
 • stáhnout z webových stránek organizace – zde
 • žádost může být zájemci na jeho požádání  doručena osobně určeným pracovníkem NSS, nebo zaslána elektronicky případně poštou
 • na Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě

Žádost je vyřízena bezodkladně a to po doručení všech náležitostí, nejdéle však do 15 dnů po jejím doručení do kanceláře NSS.

2. Jednání se zájemcem o službu

 • O pečovatelskou službu je nutné požádat na předepsaném tiskopise.
 • Žadatel je navštíven sociálním pracovníkem NSS v místě, které si určí zájemce (místo bydliště, místo poskytované péče, zdravotnické zařízení,….). Pracovník s ním projedná jeho konkrétní požadavky, přání, očekávání. Společně stanoví osobní cíl, který by vzhledem k možnostem a schopnostem žadatele bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby. Je seznámen s postupem při zavedení služby.
 • Při osobním jednání se pracovník snaží o budování bezpečné a důvěryhodné atmosféry.
 • Rozhovor je veden tak, aby pracovník získal potřebné informace o zájemci a zároveň zájemce získal pro něj důležité informace. Pracovník během jednání respektuje uživatele a jeho soukromí, je diskrétní. Jednání mohou být účastny další osoby a to se souhlasem žadatele (osoba blízká, zákonný zástupce,….)
 • Výsledkem jednání je získání podkladů pro vypracování návrhu Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a vypracování dokumentu Individuální plán.

3. Smlouva o poskytování pečovatelské služby

 • Počet schůzek před uzavřením smlouvy je individuální.
 • Návrh smlouvy je zájemci o službu předán až po podání žádosti o poskytování služby, pokud zájemce o službu nemá jiný požadavek, nebo pokud si jiný způsob vyžaduje stávající situace.
 • Návrh smlouvy předkládá uživateli ředitelka organizace nebo její zástupce a ověří si, zda budoucí uživatel návrhu smlouvy porozuměl a znovu jej seznámí s výší úhrady za jednotlivé základní činnosti pečovatelské služby a fakultativní služby.
 • Sociální pracovník je povinen nabídnout zájemci o službu možnost zaslání návrhu smlouvy, včetně případných příloh, e-mailem, poštou, apod., aby měl možnost seznámit se se smlouvou, případně se poradit s další zainteresovanou osobou.
 • Po konzultaci návrhu smlouvy může být smlouva ponechána uživateli k řádnému prostudování a následně si ředitelka nebo její zástupce dohodnou další termín na podpis smlouvy. Dále je informován o tom, že podpisu může být přítomna kterákoliv další osoba, které důvěřuje. Za tímto účelem je ve smlouvě umožněn podpis další osoby.
 • Smlouva je vždy uzavřena s ohledem na individuální potřeby osoby a možnosti poskytovatele, dojednaný cíl spolupráce je uveden ve smlouvě. Základní body smlouvy jsou ve smlouvě vždy obsaženy, ale individuálně upraveny dle požadavků žadatele – v rozsahu, místě a čase, který odpovídá jeho přáním a potřebám.
 • Předpokládá se, že potřeby uživatele se mohou v průběhu poskytování služby měnit a po plánování průběhu služby se bude individuálně přizpůsobovat jeho potřebám.
 • Ke změně rozsahu poskytované sociální služby může dojít se souhlasem uživatele uplatněného u sociálního pracovníka na základě požadavku u uživatele – sepsaný na formuláři. Tato změna bude vycházet z aktuálních potřeb uživatele. Změna rozsahu bude zaznamenána v dokumentaci uživatele a dále v rámci vyúčtování služby za dané časové období (obvykle měsíc).
 • Obsah smlouvy lze měnit jen písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky podepsanými stranami smlouvy nebo jejich oprávněnými zástupci.
 • Pokud dojde k takové situaci, poskytovatel zjišťuje, zda může v realizaci služby něco změnit tak, aby byl uživatel se službou spokojen.