Novoměstské sociální služby
 

Postup při zahájení služby

1. Žádost o poskytnutí odlehčovací služby

O odlehčovací službu může požádat na předepsaném tiskopise Žádost o poskytnutí odlehčovací služby v Novoměstských sociálních službách: zájemce o službu, rodina společně se zájemcem o službu, opatrovník nebo obec s obec s rozšířenou působností.

Žádost o poskytnutí odlehčovací služby si může zájemce vyzvednout:

 • Na Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí Městského úřadu v Novém Městě na Moravě.
 • V kanceláři NSS (dům s pečovatelskou službou), Žďárská 68, Nové Město na Moravě.
 • Žádost je možné stáhnout z webových stránek organizace – zde
 • Žádost může být zájemci na jeho požádání (možno i telefonické) doručena osobně, určeným pracovníkem NSS nebo zaslána elektronickou poštou.

Dle potřeby příslušný pracovník NSS žádost s uživatelem sám vyplní a převezme. Žádost je zpracována co nejdříve, nejpozději však do 15 dnů od podání. Klient je pak informován o způsobu jejího vyřízení.

2. Jednání se zájemcem o službu

Zájemce je   navštíven sociálním pracovníkem, vedoucím odlehčovací služby nebo ředitelkou organizace, a to za účelem projednání konkrétních požadavků zájemce, jeho očekávání a společném stanovení osobního cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby. Případně je odkázán na jiné služby v regionu, které by vyhovovaly jeho zdravotnímu stavu, potřebám a očekáváním.

Při osobním jednání se pracovník snaží o budování bezpečné a důvěryhodné atmosféry.

Zaměstnanci provádějící jednání se zájemcem o službu:

 • sepíší žádost o poskytování odlehčovací služby (pokud není sepsána) a projednají její obsah. Pokud byla žádost doručena poštou nebo jinou osobou, než je zájemce o službu, provedou kontrolu všech náležitostí žádosti,
 • seznámí žadatele s posláním, cíli a místem poskytování odlehčovací služby,
 • seznámí žadatele s rozsahem základních a fakultativních činností a úhradou za ně,
 • seznámí žadatele s vnitřními pravidly organizace (podmínky úhrady, podmínky pro poskytování OS, pravidla pro podávání stížností, přijímání darů…). V rámci tohoto jednání je uživateli předán dokument: Vnitřní pravidla pro poskytování Odlehčovací pobytové služby
 • zmapují kontakty a vztahy zájemce o službu
 • společně se domluví na osobním cíli, který zavedením služby zájemce sleduje, na rozsahu péče, na podmínkách, kdy, kde a jakým způsobem se péče a podpora bude poskytovat a jak bude cíl naplňován
 • seznámí žadatele s procesem individuálního plánování

3. Smlouva o poskytování odlehčovací služby

Smlouva je vypracována:

 • na základě požadavků žadatele a údajů v žádosti o jejím poskytování,
 • dle provedeného Jednání se žadatelem o službu
 • dle konzultace návrhu smlouvy s budoucím uživatelem služby.

Smlouva o poskytování služby je s žadatelem uzavírána vždy písemně, a to v kanceláři NSS nebo u žadatele. Smlouvu podepisuje ředitelka organizace nebo její zástupce. Po uzavření smlouvy se žadatel stává uživatelem služby.

OS je poskytována na dobu určitou. Služba končí dohodnutým termínem nebo uplynutím sjednané doby.

V případě, že si uživatel v průběhu poskytování OS přeje zrušit nebo rozšířit úkony OS, nebo zrušit či prodloužit smlouvu o poskytování OS, požádá o tyto změny písemně ve formuláři Žádost o změnu v poskytování odlehčovací služby.