Novoměstské sociální služby

Postup při zahájení služby

1. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

 • O odlehčovací službu může požádat na předepsaném tiskopise Žádost o poskytnutí odlehčovací služby v Novoměstských sociálních službách: zájemce o službu, rodina společně se zájemcem o službu, opatrovník nebo obec s obec s rozšířenou působností.

Žádost o poskytnutí odlehčovací služby si může zájemce vyzvednout:

 • Na Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí Městského úřadu v Novém Městě na Moravě.
 • V kanceláři NSS (dům s pečovatelskou službou), Žďárská 68, Nové Město na Moravě.
 • Žádost je možné stáhnout z webových stránek organizace – zde
 • Žádost může být zájemci na jeho požádání (možno i telefonické) doručena osobně, určeným pracovníkem NSS nebo zaslána elektronickou poštou.

Dle potřeby příslušný pracovník NSS žádost s uživatelem sám vyplní a převezme. Žádost je zpracována co nejdříve, nejpozději však do 15 dnů od podání. Klient je pak informován o způsobu jejího vyřízení.

2. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

 • Zájemce je   navštíven sociálním pracovníkem, vedoucím odlehčovací služby nebo ředitelkou organizace, a to za účelem projednání konkrétních požadavků zájemce, jeho očekávání a společném stanovení osobního cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby. Případně je odkázán na jiné služby v regionu, které by vyhovovaly jeho zdravotnímu stavu, potřebám a očekáváním.
 • Při osobním jednání se pracovník snaží o budování bezpečné a důvěryhodné atmosféry.

Zaměstnanci provádějící jednání se zájemcem o službu:

 • sepíší žádost o poskytování odlehčovací služby (pokud není sepsána) a projednají její obsah. Pokud byla žádost doručena poštou nebo jinou osobou, než je zájemce o službu, provedou kontrolu všech náležitostí žádosti,
 • seznámí žadatele s posláním, cíli a místem poskytování odlehčovací služby,
 • seznámí žadatele s rozsahem základních a fakultativních činností a úhradou za ně,
 • seznámí žadatele s vnitřními pravidly organizace (podmínky úhrady, podmínky pro poskytování OS, pravidla pro podávání stížností, přijímání darů…). V rámci tohoto jednání je uživateli předán dokument: Vnitřní pravidla pro poskytování Odlehčovací pobytové služby
 • zmapují kontakty a vztahy zájemce o službu
 • společně se domluví na osobním cíli, který zavedením služby zájemce sleduje, na rozsahu péče, na podmínkách, kdy, kde a jakým způsobem se péče a podpora bude poskytovat a jak bude cíl naplňován
 • seznámí žadatele s procesem individuálního plánování

3. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Smlouva je vypracována:

 • na základě požadavků žadatele a údajů v žádosti o jejím poskytování,
 • dle provedeného Jednání se žadatelem o službu
 • dle konzultace návrhu smlouvy s budoucím uživatelem služby.

Smlouva o poskytování služby je s žadatelem uzavírána vždy písemně, a to v kanceláři NSS nebo u žadatele. Smlouvu podepisuje ředitelka organizace nebo její zástupce. Po uzavření smlouvy se žadatel stává uživatelem služby.

OS je poskytována na dobu určitou. Služba končí dohodnutým termínem nebo uplynutím sjednané doby.

V případě, že si uživatel v průběhu poskytování OS přeje zrušit nebo rozšířit úkony OS, nebo zrušit či prodloužit smlouvu o poskytování OS, požádá o tyto změny písemně ve formuláři Žádost o změnu v poskytování odlehčovací služby.

4. ZPŮSOB PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 • V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytováním pečovatelské služby má klient právo vyjádřit svou stížnost.
 • Stížnost je možné zaslat poštou nebo ji předat osobně, popřípadě jiným způsobem – e-mailem, telefonicky, anonymně, vhozením do schránky stížností umístěné v DPS, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě.
 • Toto právo se vztahuje i na rodinné příslušníky, opatrovníka, známé, … 
 • Stížnost přijímá během své pracovní doby ředitelka, v případě potřeby kterýkoliv zaměstnanec poskytovatele.
 • Na možnost stěžovat si jsou klienti písemně upozorněni při podepisování smlouvy.
 • Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat, v případě potřeby má právo mít k dispozici tlumočníka
 • Při vyřizování stížností bude respektováno soukromí a lidská práva klienta.

Postup při řešení stížnosti:

 • Stížnosti projednává ředitelka organizace: Ing. Mgr. Hana Janů, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, e-mail: janu.h@nss.nmnm.cznss@nmnm.cz, telefon: 566 598 102
 • Každá stížnost musí být vyřízena bezodkladně nejpozději však do 30 dnů od přijetí žádosti. Klient bude vždy vyrozuměn, jak byla stížnost vyřízena. Tyto lhůty mohou být poskytovatelem přiměřeně prodlouženy, a to tehdy, jde-li o stížnost zvláště komplikovanou, pro jejíž vyřízení si poskytovatel musí opatřit další podklady. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel neprodleně písemně vyrozuměn. Stížnosti jsou evidovány ve složce – Záznam o přijetí stížností. Respektuje se požadavek anonymity stěžovatele.
 • Stěžovatel si může k projednání stížnosti přizvat další osobu, kterou on sám považuje k jednání za vhodnou.

Pokud nebude stěžovatel spokojen se způsobem vyřízení stížnosti ze strany ředitelky, může se obrátit na:

 • zřizovatele Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 598 300, fax. 566 598 305, e-mail: posta@nmnm.cz, datová schránka: y67bvir

Dále má stěžovatel možnost obrátit se na další instituce:

 •  v záležitosti týkajících se registrace služby

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 564 602 111, 564 602 819, fax. 564 602 420, mail: post@kr-vysocina.cz

 •  v záležitosti týkajících se kvality poskytování služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2, tel. 221 921 111, fax. 224 918 391, posta@mpsv.cz

 •  případně na další organizace zabývající se lidskoprávními záležitostmi
 • např.  Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno-město, tel. 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Liga lidských práv

Novoměstské sociální služby

566 598 100
Žďárská 68
59231 Nové Město na Moravě
 • Datová schránka: 2ibjmik
 • IČ: 48899097

Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v Domě s pečovatelskou službou a pečovatelská služba na území Nového Města na Moravě a Odlehčovací služba v Domě s pečovatelskou službou.Nabídka služeb