Novoměstské sociální služby
 

Cíle, poslání, cílová skupina, zásady

CÍLEM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY JE:

 • umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek
 • umožnit klientům co nejdelší setrvání v domácním prostředí
 • podpora a pomoc v zachování soběstačnosti člověka po co nejdelší čas.

DLOUHODOBÝ CÍL ORGANIZACE:

Rozšířit do budoucnosti kapacitu pobytové formy odlehčovací služby (zvýšit počet pracovníků v sociálních službách) s ohledem na demografický vývoj místní komunity. Za tímto účelem je třeba zřizovateli prezentovat pobytovou formu odlehčovací služby (výroční zpráva, komunikací s Radou města, podněty ke KPSS  apod.).

POSLÁNÍ

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnutí pomoci na přechodnou dobu na základě individuálních potřeb konkrétních osob, které potřebují na přechodnou dobu péči, podporu a pomoc druhé osoby. Nabízíme tím čas na odpočinek a načerpání nové síly pro osoby, které jinak o ně doma pečují. Podporujeme spolupráci s rodinou a zapojení do veřejného života.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ:

 • poskytujeme službu osobám ve věku 19 let

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Zachování důstojnosti člověka.
 • Rovnost – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou základních práv a svobod).
 • Bezpečnost a odbornost – při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce a služby jsou poskytovány kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se zákonem o sociálních službách a jejich dalším vzděláváním.
 • Respektování individuality a projevů vůle uživatele – předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče v souladu s očekáváním a cíli uživatele.
 • Kvalita sociálních služeb – předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb je dodržování standardů kvality sociálních služeb organizace. Nebude docházet k vytváření závislosti na sociální službě.
 • Vytváření podmínek pro mezigenerační soužití a sociální začleňování: jedná se o programy, které jsou pořádány i pro veřejnost. Snažíme se o integraci klientů odlehčovací služby a obyvatel DPS s obyvateli města, a to včetně dětí. Na programy si mohou dle svého rozhodnutí uživatelé pozvat své rodinné příslušníky a přátele. Uživatelé také mohou navštěvovat společenské akce mimo DPS s využitím služby dovoz autem nebo doprovod pracovníka.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poskytovatel sociálních služeb, má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována.

Veřejný závazek je základní prohlášení poskytovatele /poslání, cíle, zásady služby a cílová skupina/, je významné pro klienty služby, rodinné příslušníky, pro širší zájmové skupiny např. dobrovolníky, žadatele, samosprávu, podnikatelský sektor, dárce. Zveřejněním se ze základního prohlášení učiní veřejný závazek. Má současně ochranný charakter pro klienty, umožňuje kontrolu toho, co si naše zařízení předsevzalo, dokumenty jsou k dispozici na veřejně přístupných místech např. vstupní části do sídla organizace, webové stránky organizace, registr poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnické ordinace, v tištěné podobě v letácích, propagačních materiálech atd.