Novoměstské sociální služby
 

Cíle, poslání, cílová skupina, zásady

POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní či ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, či zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly, co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.
Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.

Poskytování pečovatelské služby v bytech uživatelů na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částech – Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice. Je zajištěno a tedy nabídnuto tak, aby tito lidé mohli setrvat maximální dobu ve svém přirozeném prostředí, s úsilím o zachování vlastní soběstačnosti. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

CÍL PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Cílem sociální služby je:

  • klient, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle,
  • klient, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství

CÍLOVÁ SKUPINA

  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením (od věku 19 let). Jedná se např. o osoby s roztroušenou sklerózou, po mozkových příhodách, úrazech apod. Jde vždy o osoby, které vlivem zdravotního postižení mají omezené svoje schopnosti a dovednosti.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  • Respektování práva na soukromí – pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, zaměstnanci respektují jejich přání o rozsahu poskytované služby. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii.
  • Podpora soběstačnosti klientů – motivace klientů k aktivitě, podpora spočívá především v těch činnostech, které sami nezvládnou.
  • Individuální přístup – uznání a respektování jedinečnosti osobnosti každého klienta – přizpůsobení poskytované služby jejich individuálním potřebám.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání, cíl a zásady poskytovaných služeb směřují k tomu, aby osoby, které se dostanou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo ztrátě soběstačnosti do tíživé sociální situace, zůstaly součástí přirozeného místního společenství a mohly žít běžným způsobem ve svém stávajícím sociálním prostředí.