Novoměstské sociální služby
 

Cíle, poslání, cílová skupina, zásady

POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní či ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, či zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly, co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.
Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.

Poskytování pečovatelské služby v bytech uživatelů na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částech – Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice, je zajištěno a tedy nabídnuto tak, aby tito lidé mohli setrvat maximální dobu ve svém přirozeném prostředí, s úsilím o zachování vlastní soběstačnosti. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

CÍL PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Cílem sociální služby je:

 • klient, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle,
 • klient, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství

CÍLOVÁ SKUPINA

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením (od věku 19 let). Jedná se např. o osoby s roztroušenou sklerózou, po mozkových příhodách, úrazech apod. Jde vždy o osoby, které vlivem zdravotního postižení mají omezené svoje schopnosti a dovednosti.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Respektování práva na soukromí – pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, zaměstnanci respektují jejich přání o rozsahu poskytované služby. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii.
 • Podpora soběstačnosti klientů – motivace klientů k aktivitě, podpora spočívá především v těch činnostech, které sami nezvládnou.
 • Individuální přístup – uznání a respektování jedinečnosti osobnosti každého klienta – přizpůsobení poskytované služby jejich individuálním potřebám.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání, cíl a zásady poskytovaných služeb směřují k tomu, aby osoby, které se dostanou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo ztrátě soběstačnosti do tíživé sociální situace, zůstaly součástí přirozeného místního společenství a mohly žít běžným způsobem ve svém stávajícím sociálním prostředí.

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Každý uživatel služby může v případě nespokojenosti s poskytováním pečovatelské služby vyjádřit svoji stížnost. Toto právo se vztahuje i na rodinné příslušníky, opatrovníka, známé, nezávislého zástupce, které si uživatel svobodně zvolí apod.

 • Stížnosti přijímá během své pracovní doby ředitelka /sociální pracovnice. V případě potřeby kterýkoli zaměstnanec poskytovatele, který stížnost vyslechne nebo přijme a je neprodleně povinen informovat o stížnosti svého nadřízeného, který dále pracuje podle uvedených pravidel.
 • Stěžovatelé své stížnosti zasílají poštou nebo je předávají osobně, popř. jiným způsobem – e-mailem, telefonicky, vhazují do schránky apod.
 • Záleží na rozhodnutí stěžovatele, zda se podepíše, či bude vystupovat anonymně.
 • Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet.
 • V případě potřeby má stěžovatel právo mít k dispozici tlumočníka.
 • Na možnost stěžovat si jsou klienti písemně upozorněni při podepisování Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a v dokumentu Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.
 • Stížnost může být podána kdykoli.
 • Stížnosti vyřizuje ředitelka organizace nebo jí pověřený pracovník.
 • Všechny stížnosti jsou prošetřeny a vyřízeny bezodkladně nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od přijetí. Uživatel je vždy písemně vyrozuměn a to způsobem, aby byla odpověď adresátovi srozumitelná. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel neprodleně písemně vyrozuměn.
 • Nejméně 1 x ročně ředitelka organizace vyhodnotí přijaté stížnosti, jsou řešeny na operativních a pracovních poradách.
 • Organizace vnímá každou stížnost jako zpětnou vazbu ke kvalitě a rozsahu služeb, které poskytuje, jako podnět ke zkvalitnění své další činnosti.
 • Při vyřizování stížností je respektováno soukromí a lidská práva klienta.